REGULAMIN

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony.
3. Strona – platforma internetowa dostępna pod adresem www.polskagola.pl.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.polskagola.pl jest Magic 11 Ltd. z siedzibą w 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londyn (dalej również jako „Właściciel”).
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.polskagola.pl.
3. Przeznaczeniem strony jest publikacja najnowsze wiadomości, artykuły i zdjęcia związane przede wszystkim z tematyką piłki nożnej, jak również innych sportów.
§ 3 Sposób korzystania ze Strony
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie, a także dobrymi obyczajami, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
2. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niej oraz jej opuszczenie.
3. W ramach Strony prezentowane są różne treści pochodzące od Właściciela. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z opublikowanymi treściami bezpłatnie.
4. Regulamin nie przewiduje możliwości utworzenia konta Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość komentowania treści zamieszczonych na Stronie jedynie za pośrednictwem portalu społecznościowego znajdującego się pod adresem www.facebook.pl.
§ 4 Odpowiedzialność za treść
1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na Stronie są sporządzane z dołożeniem wszelkiej staranności oraz na bieżąco aktualizowane, jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronie.
§ 5 Prawa autorskie
1. Zawartość Strony, a w szczególności jej forma, treść, i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługujące w odniesieniu do wszelkich treści zamieszczonych na Stronie stanową własność Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Właściciel udostępnia na Stronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych, jak również w zakresie dozwolonego użytku mającego swe podstawy w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykorzystywanie w całości lub części treści lub elementów zamieszczonych na Stronie stanowi naruszenie prawa.
4. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku Użytkownika, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
§ 6 Ochrona prywatności
1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
2. Jedyne dane osobowe, które ulegają przetwarzaniu stanowi adres IP Użytkownika.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do Strony, a także wypełniania przez administratora danych wszelkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie zbiory danych osobowych zostały odpowiednio zabezpieczone, zaś Właściciel spełnia wszelkie wymagania wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy.
4. Na Stronie wykorzystywana jest polityka plików ,,Cookies”. Poprzez pliki „Cookies” należy rozumieć pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość skasowania cookies oraz korzystać ze strony bez ich używania. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się w menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Właściciel zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że Strona będzie działać bez awarii i przerw.
2. Wszelkie pytania lub uwagi związane z działalnością Strony lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zgłosić Właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@polskagola.pl.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Góra